Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε από μαθητές της Α ΕΠΑΛ του σχολείου μας με την καθοδήγηση του κ.Κουρμπετλή Εμμανουήλ. Σκοπός της έρευνας ήταν οι μαθητές να μάθουν:


-   
να οργανώνονται και να συνεργάζονται σε ομάδες για την εκπόνηση της ερευνητικής τους εργασίας.

-          να διαμορφώσουν μια προβληματική σχετικά με το διαδίκτυο και την ασφαλή χρήση του.

-          να κατανοήσουν τα οφέλη του διαδικτύου και τις συνέπειες από την κακή χρήση του.

-          να ανακαλύψουν και να ερμηνεύσουν έννοιες σχετικές με την διαδικτυακή καθημερινότητά τους.

-          να διατυπώσουν το δικό τους λόγο, τους προβληματισμούς και να κάνουν αυτοκριτική αναφορικά με τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο.

-          να φέρουν στο προσκήνιο θέματα της επιλογής τους σχετικά με το διαδικτύου, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τα πολυμέσα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

-          να αναζητήσουν πληροφορίες από διαδίκτυο, πηγές, δεδομένα, συνεντεύξεις  σχετικά με τις τάσεις και την εξέλιξη του διαδικτύου.

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχείρησε να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

-          Ποιος ο ρόλος του διαδικτύου στη ζωή του εφήβου;

-          Παρέχουν ασφάλεια οι Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης;

-          Τι αποκαλούμε cyber bullying;

-          Τι είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο;

-          Ποιες οι κοινωνικές προεκτάσεις στην καθημερινότητα του εξαρτημένου από το διαδίκτυο εφήβου;

-          Μπορούν τα διαδικτυακά παιχνίδια εκτός από μέσο ψυχαγωγίας να αποτελέσουν και επαγγελματική διέξοδο; Με ποιόν τρόπο;

 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων ήταν τα παρακάτω: 

  • Η εξοικείωση με τη διαδικασία λειτουργίας της Ερευνητικής Εργασίας (ομαδοσυνεργατική, έρευνα, αναζήτηση, ερωτήματα, προβληματική, κριτική σκέψη, αξιολόγηση).

  • Η χρήση μέσων έρευνας και άντλησης πληροφοριών και δεδομένων όπως διαδίκτυο, βιβλία, έντυπα και ερωτηματολόγιο.

  • Η συγκέντρωση, επεξεργασία , αξιολόγηση, αποτύπωση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή όλων των ευρημάτων, απαντήσεων, αναφορών, σχολίων, κριτικών για το προς επεξεργασία υπόθεμα κάθε ομάδας εργασίας.

  • Τελική αποτύπωση της συνολική ερευνητικής εργασίας σε έντυπη μορφή με χρήση H/Y- Επεξεργαστή κειμένου.

  • Η επεξεργασία κύριων σημείων με παρουσίαση PowerPoint.

  • Η παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας στην ολομέλεια από κάθε ομάδα με χρήση Η/Υ στην ολομέλεια και τελική Αξιολόγησή της.

  • Η παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας με τα αποτελέσματά της σε ευρύτερο κοινό.

  • Η διάδοση και διάχυση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας καθώς και τα αποτελέσματά της στην Ιστοσελίδα του σχολείου αλλά και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

          

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο