Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση Φ4/66645/Δ4/29-04-2015 με τις οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015. Επίσης, εδώ θα δείτε τη συμπληρωματική απόφαση Φ4/66642/Δ4/29-04-2015 με οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης συγκεκριμένων μαθημάτων του ΕΠΑΛ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση 165772/Γ2/14-10-2014 με τις οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση 187213/Δ4/19-11-2014 με τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Γεωμετρία» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» για την Α΄ και  Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Υ.Α:

  • με Αριθμ. 149746/Γ2/19-09-2014 (ΦΕΚ 2641 Β/2014)  σχετικά με τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2013-2014 και
  • με Αριθμ. 160604/Γ2/06-10-2014 (ΦΕΚ 2772 Β/2014)  σχετικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τον καθορισμό της διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των μαθημάτων ανά ειδικότητα, τομέα, ομάδα προσανατολισμού της Β' τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014 ? 2015.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υ.Α με Αριθμ. 138300/Γ2/2014 (ΦΕΚ 2420Β/10-09-2014) σχετικά με τον καθορισμό της διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 ? 2015.


Πατήστε εδώ για να δείτε την Υ.Α με Αριθμ. 166677/Γ2/2014 (ΦΕΚ 2863Β/2014) σχετικά με τον καθορισμό της διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 ? 2015.

Πατήστε εδώ για την απόφαση 174014/Γ2/27-10-2014 σχετικά με οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο