ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

     Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας μετά από υποβολή σχεδίου μελέτης στο Ι.Κ.Υ, εγκρίθηκε και υλοποιεί σχέδιο κινητικότητας 15 μαθητών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» με κωδικό αριθμό 2016-1-EL01-KA102-022751, για δεκαέξι ημέρες, από 26-03-2017 ως 10-04-2017, στη Λεμεσό της Κύπρου.

       Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετέχουν 15 μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, καθώς και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί. Φορέας υποδοχής είναι η εταιρία P.G PLANTATION Ltd, η οποία ασχολείται με την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία φρέσκων και αποξηραμένων βιολογικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Διαθέτει επίσης ένα σύγχρονο εργοστάσιο, το οποίο ειδικεύεται στην αποξήρανση, επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση του προϊόντος, όπως επίσης και στην παραγωγή αιθέριου ελαίου.

     Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα αποκτήσουν και θα βελτιώσουν οι συμμετέχοντες μαθητές, με την ολοκλήρωση του σχεδίου, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, είτε από δραστηριότητες πρακτικής άσκησης, είτε από την παρακολούθηση θεματικών σεμιναρίων, θα είναι:

Σε Επίπεδο Γνώσεων:

1. Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις σύγχρονες τεχνικές και τη μεθοδολογία καλλιέργειας, φροντίδας, συγκομιδής, τυποποίησης, απόσταξης, εμπορίας, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ).

2. Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις σε κλίμα και έδαφος των ΑΦΦ, τους τρόπους και τεχνικές πολλαπλασιασμού, και αντιμετώπιση εχθρών - ασθενειών με βιολογικό τρόπο.

3. Να αναγνωρίσουν ότι βασική προϋπόθεση για την παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η σωστή χρήση των εισροών (νερό, λιπάσματα, ασθένειες) σε βιολογική καλλιέργεια ΑΦΦ.

4. Να γνωρίσουν τις μεθοδολογίες πιστοποίησης των ΑΦΦ , τις μεθόδους μάρκετινγκ που εφαρμόζουν ( τυποποίηση, κανάλια διανομής, τιμολογιακή πολιτική, brand name ).

5. Να κατανοήσουν την σημασία της πιστοποίησης των βιολογικών ΑΦΦ καθώς και τις τηρούμενες διαδικασίες - πρωτόκολλα.

Β. Σε επίπεδο Δεξιοτήτων να:

1. Εφαρμόζουν τεχνικές σποράς, πολλαπλασιασμού, φύτευσης, μεταφύτευσης ΑΦΦ σε ανοικτές καλλιέργειες.

2. Συμμετέχουν στη διαδικασία ποτίσματος, λίπανσης και καταπολέμησης εχθρών - ασθενειών των φυτών με βιολογικό τρόπο.

3. Εφαρμόζουν τεχνικές συγκομιδής, αποξήρανσης, συσκευασίας.

4. Συμμετέχουν σε διαδικασίας τυποποίησης και απόσταξης.

3. Αξιολογούν την σημασία παραγωγής υψηλής ποιότητας ΑΦΦ και τη συμβολή τους στην οικονομία.

4. Επιλύουν προβλήματα και επιδεικνύουν πνεύμα αμοιβαιότητας , συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες μεταξύ των αλλά και με τους επιχειρηματίες - επιστήμονες - εργάτες - προσωπικό που θα συνεργάζονται.

Γ. Σε επίπεδο αντιλήψεων/στάσεων/συμπεριφορών να:

1. Υιοθετούν και εκτιμούν ότι η γεωργία θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να διαχειρίζεται αειφορικά τους φυσικούς πόρους.

2. Συνειδητοποιούν ότι στόχος των βιολογικών καλλιεργειών είναι η μείωση των εισροών ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση βιομάζας και λοιπών Α.Π.Ε, καλύτερη διαχείριση μικροκλίματος) , καθώς και μείωση των χημικών εισροών, για την υγεία των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

3. Υποκινούνται για τη δημιουργία ενός κλίματος προβληματισμού και αναζήτησης που οδηγεί στην ερευνητική διαδικασία για την επίλυση προβλημάτων όπως η αξιοποίηση της τεχνολογίας, της βιολογικής παραγωγικής διαδικασίας, τη διασφάλισης ποιότητας.

4. Συνειδητοποιούν ποιο είναι το ιδανικό προφίλ ενός Νέου Αγρότη σήμερα.

5. Υιοθετούν την άποψη ότι οι σύγχρονες γνώσεις θεωρητικές και τεχνικές και η συνεχή πληροφόρηση είναι απαραίτητα στοιχεία για να είναι βιώσιμη μια γεωργική επιχειρηματική δραστηριότητα.

6. Η κατανόηση και αποδοχή της άποψης ότι μια επιτυχημένη γεωργική δραστηριότητα όπως τα ΑΦΦ, απαιτεί την οργανωμένη αντιμετώπιση ως άτομα και ως ομάδες παραγωγών.

     Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας Παρακολούθησης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

                         Ο   Δ/ντής

                       Γκουτζέρης Θεόδωρος